CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM             

Đc lp – T do – Hnh phúc

T KHAI L PHÍ TRƯỚC B NHÀ, ĐT

[01] Kỳ tính thuế:  Theo tng ln phát sinh *

[02]  Ln đu   *              [03]  B sung ln th  *

[04] Tên người np thuế: ……………………………………………………………………

[05] Mã s thuế: …………………………………………………………………………………

[06] Đa ch:  ………………………………………………………………………………………..

[07] Qun/huyn: ………………. [08] Tnh/Thành ph: …………………………………

[09] Đin thoi: …………………  [10] Fax: ……………… [11] Email: …………………..

[12] Đi lý thuế (nếu có) :……………………………………………………………………

[13] Mã s thuế: …………………………………………………………………………………

[14] Đa ch:  ……………………………………………………………………………………….

[15] Qun/huyn: ………………. [16] Tnh/Thành ph: ………………………………..

[17] Đin thoi: …………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: …………………

[20] Hp đng đi lý thuế, s:……………………………….ngày ………………………..

ĐC ĐIM NHÀ ĐT:

  1. Đt:

1.1 Đa ch tha đt:

1.2. V trí tha đt (mt tin đường ph hay ngõ, hm):

1.3. Mc đích s dng đt:

1.4. Din tích (m2):

1.5. Ngun gc nhà đt: (đt được Nhà nước giao, cho thuê; đt nhn chuyn nhượng;  nhn tha kế, hoc nhn tng, cho):

  1. a) Tên t chc, cá nhân chuyn giao QSDĐ:

  Đa ch người giao QSDĐ:

  1. b) Thi đim làm giy t chuyn giao QSDĐ ngà……… tháng……. năm…………

1.6. Giá tr đt thc tế chuyn giao (nếu có):

  1. Nhà:

2.1. Cp nhà:

Loi nhà:

2.2. Din tích nhà (m2 sàn xây dng):

2.3. Ngun gc nhà:

  1. a) T xây dng:

    –  Năm hoàn công (hoc năm bt đu s dng nhà):

  1. b) Mua, tha kế, cho, tng:

    – Thi đim làm giy t chuyn giao nhà: Ngày …………. tháng ………… năm…………..

2.4. Giá tr nhà (đng):

  1. Giá tr nhà, đt thc tế nhn chuyn nhượng, nhn tha kế, nhn tng cho (đng):
  2. Tài sn thuc din không phi np hoc được min l phí trước b (lý do):
  3. Giy t có liên quan, gm:

Tôi cam đoan s liu khai trên là đúng và chu trách nhim trước pháp lut v s liu đã khai./

NHÂN VIÊN ĐI LÝ THU

H và tên:

Chng ch hành ngh s:

                                                                                                      ……, ngày……… tháng……….. năm……….

                                                                NGƯỜI NP THU hoc ĐI DIN HP PHÁP CA NGƯỜI NP THU

                                                                                  (Ký, ghi rõ h tên, chc v  và đóng du (nếu có))

 

            Hotline: 0911.808.777-0934.020.537-0988.316.970 Ms Thủy

Email: thanhthuy03012001@gmail.com

 

Posted by & filed under Tin tức.